RESMİ İLAN

DİSK KASET ALIMI YAPILACAKTIR

DİSK KASET ALIMI YAPILACAKTIR

DİSK KASET ALIMI YAPILACAKTIR
14-05-2024 00:05
13-05-2024 22:19
Google News

NVR SAS DİSK 4 TB 6 GBPS 7200 RPM 56 ADET DİSK KASET ALIMI (LİSANS İŞLEMLERİYLE VE KURULUMU)

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- L TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


NVR SAS DİSK 4 TB 6 GBPS 7200 RPM 56 ADET DİSK KASET ALIMI (LİSANS İŞLEMLERİYLE VE KURULUMU) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/626660

 

1-İdarenin

a) Adı

:

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- L TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Çukuroba Köyü Mevkii Cezaevi Sok. 1 79000 Çukuroba Köyü Mevkii KİLİS MERKEZ/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

0348 8222017 - 348 8222015

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

NVR SAS DİSK 4 TB 6 GBPS 7200 RPM 56 ADET DİSK KASET ALIMI (LİSANS İŞLEMLERİYLE VE KURULUMU)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

NVR SAS DİSK 4 TB 6 GBPS 7200 RPM 56 ADET DİSK KASET ALIMI (LİSANS İŞLEMLERİYLE VE KURULUMU)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KİLİS L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu ürünler (45) takvim günü içerisinde teknik şartnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda tek parti halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İTİBARİ İLE ALIMI YAPILMAYA BAŞLANACAKTIR.


3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KİLİS L TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İŞ YERİ AÇMA RUHSATI


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No : ILN02031085