USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
RESMİ İLAN

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
21-02-2024 00:05
19-02-2024 22:31
Google News

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2 Kalem Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/180882

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Mehmet Sanli Mah. DoganGüres Pasa Bulvari No: 84 79000 KİLİS MERKEZ/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

3488141086 - 3488142660

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 Kalem Akaryakıt

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Üniversitemiz Hizmet Taşıtları, Kepçe İş Makinesi, Jeneratör v.b. için 32.000 Litre Motorin (Euro Dizel), 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi hizmet taşıtları, kepçe iş makinesi, jeneratör v.b.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Firma ihale konusu malı, sözleşme süresi içerisinde İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey teslim edecektir. Bu teslim şekli Taşıtlarda pompa teslimi şeklinde, Taşıt Tanıma Sistemi takılacak araç listesi dışında kalan Kepçe İş Makinesi, Jeneratör v.b. için işyeri teslimi şeklinde yapılacaktır. İşyeri tesliminde yüklenici; akaryakıtı, sayaçlı akaryakıt tankeri ile gönderecektir. Gönderilen akaryakıt, İdarenin temsilcisi eşliğinde aktarılacak ve sayaç üzerinde yazan miktara ait belge, derhal temsilciye verilecektir. Aksi halde akaryakıt teslim işlemi kabul edilmeyecek olup, gecikme halinde sözleşmede belirtilen ceza hükümleri uygulanacaktır. Teslim tarihi, işe başlama tarihinden itibaren ihtiyaca binaen talep edilen gün içerisinde peyder pey 10.04.2025 tarihine kadardır. Hizmet Taşıtlarına Otomasyon Sistemi (Taşıt Tanıma Sistemi) kullanılarak "Motorin (Euro Dizel), Kurşunsuz Benzin 95 Oktan" akaryakıt satın alınması ile ilgili aylık veriler, teknik şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde raporlanarak, işyerine teslim belgesi ve fatura ile birlikte aylık hakediş için dilekçe ekinde İdareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

11.04.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.03.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; EPDK’dan alınmış İstasyonlu Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi.(Söz konusu belgeler iş bitim tarihine kadar geçerli olacaktır ve bu belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtrBasın No : ILN01987368