RESMİ İLAN

AVADANLIK, HIRDAVAT MALZEMESİ İLE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

AVADANLIK, HIRDAVAT MALZEMESİ İLE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

AVADANLIK, HIRDAVAT MALZEMESİ İLE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
28-06-2024 00:06
27-06-2024 23:13
Google News

AVADANLIK, HIRDAVAT MALZEMESİ İLE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


17 Grup Avadanlık, Hırdavat Malzemesi ile Merkezi Havalandırma Sistemi Yedek Parça Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/760130

 

1- İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ KİLİS MERKEZ/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

348 8221515-Dahili :142 - 348 8139230

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

17 Grup Avadanlık, Hırdavat Malzemesi ile Merkezi Havalandırma Sistemi Yedek Parça Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Grup Avadanlık, Hırdavat Malzemesi ile Merkezi Havalandırma Sistemi Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

16 Kısım Avadanlık, Hırdavat Malzemesi Kilis İl Sağlık Müdürlüğü ile Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ait olup ürünler ilgili birimlerin depolarına teslim edilecektir. Merkezi Havalandırma Sistemi Yedek Parça Alımı İşi ise Kilis Prof.Dr.AladdinYavaşca Devlet Hastanesine ait olup ürünler ilgili birimin deposuna teslim edilecektir. Teknik Dökümanlar içerisinde kurumlara ait ihtiyaç tablosu bulunmaktadır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 12 ay içerisinde Malzemeler kurumların ihtiyaçları oranında vereceği siparişleri takiben, 10 (on) gün içerisinde en fazla 3 (üç) seferde pey der pey teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtrBasın No : ILN02052423