RESMİ İLAN

MEDİKAL GAZ ALIMI YAPILACAKTIR

MEDİKAL GAZ ALIMI YAPILACAKTIR

MEDİKAL GAZ ALIMI YAPILACAKTIR
06-07-2024 00:05
04-07-2024 22:32
Google News

MEDİKAL GAZ ALIMI

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Medikal Gaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/863982

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Çevre Yolu Üzeri Tibilevleri Mevki. 79100 MERKEZ MERKEZ/KİLİS

c) Telefon ve faks numarası

:

3488221515 - Dahili: 142 - 3488139230

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Medikal Gaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kalem Medikal Gaz Alımı 1-Karbondioksit Gazı %99 Saflık : 250 kilogram 2-Kriyoterapi(Sıvı Azot) Nitrojen Gazı %99,99 Saflık : 350 kilogram 3-Tıbbi Oksijen Gaz %99.5 (Tüp Dolumu) : 10.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Byomedikal Depoya belirli periyotlarla teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 360 gün (12 ay) içerisinde Malzemeler Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi ihtiyaçları oranında vereceği siparişleri takiben, 10 (on) gün içerisinde en fazla 3 (üç) seferde pey der pey teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Bayilik Belgesi
Medikal amaçlı gaz üretim izin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtrBasın No : ILN02057066